7 czerwca 2022 archive

Półkolonie letnie 2022 rok

Regulamin rekrutacji i pobytu na półkoloniach  

w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi

 

 1. Nabór na zajęcia zamknięte w formie półkolonii realizuje organizator wypoczynku – Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 półkolonie letnie odbędą się w okresie od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz 08.08.2022 r. – 19.08.2022 r. w godz. 8.00-16.00 zajęcia programowe, 7-8, 16-17 opieka nad dziećmi.
 3. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Łodzi, bez względu na miejsce nauki.
 4. Nabór prowadzony będzie od dnia 07.06.2022 r. w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
 5. O zakwalifikowaniu do wypoczynku w formie półkolonii decyduje kolejność zgłoszenia.
 6. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, organizator wypoczynku sporządza listę rezerwową zgłaszanych uczestników.
 7. Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach:
 • wypełnienie karty kwalifikacyjnej wypoczynku i dostarczenie tego dokumentu organizatorom półkolonii,
 • uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach na konto Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi (nr konta 69 1240 1037 1111 0011 0912 1982) najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.
 • opłata jest pobierana przez organizatora wypoczynku w wysokości 200 zł za
  2 tygodnie i jest przeznaczona na zapewnienie uczestnikom wyżywienia,
 • IV turnus w terminie 08.08.2022 r. -19.08.2022 r. będzie trwał 9 dni i za tę ilość będzie pobierana opłata (15.08.2022 r. święto) w wysokości 180 zł
 • dziecko może uczestniczyć w jednym tygodniu półkolonii, wtedy opłata wynosi  100 zł
 • poprzez wypełnienie karty wypoczynku rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na półkoloniach.
 • Zwrot wpłaconych środków jest możliwy tylko po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza
 1. Dla uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym planem. Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy.
 2. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń,
  z których korzystają zarówno w szkole, jak w innych miejscach, w których organizowane są zajęcia. Zobowiązani są korzystać ze sprzętu szkolnego, sportowego itp. zgodnie
  z przeznaczeniem. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko.
 3. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy
  i kierownika zimowiska, ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy wychowawcy.
 4. Uczestnicy półkolonii we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej grupy lub kierownika.
 5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik zimowiska ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając
  o przyczynie rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Jeżeli rodzic nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach.
 7. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą zajmowały dzieci wpisane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.
 8. Wydział Edukacji jest na bieżąco informowany o postępach rekrutacji, szczególnie
  o liczbie pozostałych miejsc.
 9. Szczegółowy program półkolonii zostanie przekazany dzieciom i zamieszczony na tablicy ogłoszeń w szkole.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/07/polkolonie-letnie-2022-rok/