Samorząd

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI
im. 
Marszałka J. Piłsudskiego

  

Samorząd uczniowski:

Przewodniczący – Oliwia Baltyn

Członkowie SU: Adam Łagodziński, Amelia Sowik, Danuta Słomczewska, Jagoda Tądel

 

 

Opiekunowie SU –  Donata Kisiel, Agata Gręda, Krzysztof Bednarek
Poczet sztandarowy  – Monika Matyjaszczyk

                               

Cele :

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Zapoznanie uczniów z zaplanowanymi uroczystościami i imprezami szkolnymi na rok szkolny 2019/2020;
 • Zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym SP 130, Statutem Szkoły, WSO;
 • Aktywizowanie uczniów do czynnego udziału w sekcjach samorządu;
 • Przekazywanie wiedzy na temat zachowań   i działań ekologicznych; prozdrowotnych;
 • Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w ramach realizacji projektów szkolnych;
 • Zapoznanie uczniów szkoły z prawami i obowiązkami ucznia;
 • Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dziecka;
 • Godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Podtrzymywanie tradycji szkolnych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie sylwetki patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Rozbudzanie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne i jego bezpieczeństwo;
 • Stwarzanie możliwości i zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych;
 • Rozbudzanie empatii, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji;

Działania stałe :

 • Udział Pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – tworzenie ceremoniału szkolnego
 • Udział uczniów w akcjach charytatywnych
 • Pomoc w organizacji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (apele, konkursy, uroczystości)
 • Podtrzymywanie tradycji szkoły (życzenia okolicznościowe, pamięć o ważnych świętach państwowych i kościelnych)
 • Coroczna akcje:

– zbierania korków na rzecz hospicjum dla dzieci,

– darów dla bezdomnych zwierząt,

– udział w akcji „Podziel się Wigilią”

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Poszanowanie tradycji rodzinnych i szkolnych
 • Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów
 • Kształtowanie odpowiedzialności i gotowości do współpracy
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, empatii
 • Integracja społeczności szkolnej
 • Rozwijanie samorządności

 Podstawy prawne działalności samorządów uczniowskich

 


Po co w szkole samorząd?

 • macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • wspólnie działając, możecie więcej osiągnąć, wpłynąć na to, co dzieje się
  w szkole,
 • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
 • możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
 • macie możliwość zorganizowania dyskoteki, zawodów sportowych, koncertu,
 • możecie znaleźć fundusze na realizację swoich pomysłów,
 • zyskujecie satysfakcję z możliwości zrobienia czegoś dla innych,
 • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • możecie skuteczniej bronić praw ucznia,
 • uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia
  i umiejętności zarządzania projektem czy zdobywania środków na własne
  działania,
 • bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, dostosowujecie ją do
  swoich potrzeb i oczekiwań i uzyskujecie szansę na rozwiązanie szkolnych problemów.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/samorzad/