Kalendarz

 

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– 3.09. 2018

 • Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych , szkoleniowe rady pedagogiczne. Opieka świetlicy zapewniona

– 02.11.18.(piątek) dyr.

– 15.04.19 ( poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty

– 16.04.19 ( wtorek) – egzamin ósmoklasisty

– 17.04. 19 ( środa) – egzamin ósmoklasisty

– 02.05.19 ( czwartek) dyr.

 

 • Dni wolne ustawowe, ( bez konieczności zapewnienia opieki uczniom)

– 01.11.2018 ( czwartek)

– 06.01.2019 ( niedziela)

– 01.05.2019 (środa)

– 03.05.2019 (piątek)

– 20.06.2019 Boże Ciało  (czwartek)

 • Zebrania i konsultacje z rodzicami

– 12.09.2018 – zebrania rodzicami –  informacyjne Wybór Rad Oddziałowych

– 18.10.2018 – zebranie z rodzicami – przekazanie informacji po analizie diagnoz

–  20.12.2018 – konsultacje  – podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną, oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania. ( szkolne kolędowanie)

– 31.01.2019  – zebrania półroczne z rodzicami

– 11.04.2019 – konsultacje

– Termin do ustalenia –  Zebranie z rodzicami przyszłorocznych klas I

 

 • Ferie

22.12.2018   – 01.01 2019.-  przerwa świąteczna – uczniowie wracają 02.01 ( środa)

09.02.2019  – 24.02.2019 – ferie zimowe

18.04.2019  – 23.04.2019  – ferie wiosenne

21.06.2019 –  zakończenie zajęć szkolnych

 

 • Plan pracy Rady Pedagogicznej
 • 03.09 Szkoleniowa RP RODO
 • 12.09.2017 – Zatwierdzenie Planu Nadzoru , opinia w sprawie zestawu podręczników, ( środa) dopuszczenie po zasięgnięciu opinii programów nauczania. WSO, PSO
 • 19.12.2018 –  informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem.
 • 16.01.2019 – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i z zachowania
 • 24.01.2019 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 30.01.2019 – Rada Pedagogiczna-  podsumowanie I półrocza
 • 11.04.2019 Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące
 • 21.05.2019 –  Informacje o zagrożeniach
 • 04.06.2019  – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania
 • 10.06.2019 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 • 17.06.2019  – Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca klasyfikacje i promocje uczniów
 • 21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego

 

 

20.05.2019 – 24.05.2019 : sprawdziany dyrektorskie

 

27.05.2019 – 31.05.2019 : wycieczki szkolne, klasowe

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. 15.04.2019  egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. 16.04.2019 egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. 17.04.2019 egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy – od 3 do 5 czerwca.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/kalendarz/