Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Nazwa podmiotu: Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi

Adres strony internetowej: http://sp130.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie niniejsze ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod powyższym adresem.

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2021

Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia przez szkołę nadmiernych kosztów.

Wyłączenia:

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2021

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: nie dotyczy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na podstawie samooceny dokonanej przy pomocy kilku walidatorów.  Poziom dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi został oceniony jako poprawny. Wszystkie błędy w analizowanym serwisie zostały usunięte. Obecnie trwa korygowanie potencjalnych problemów wskazanych przez opisane poniżej walidatory:

 1. Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG2.1

Link do walidatora WCAG 2.1

 1. Walidator języka CSS

Link do walidatora języka CSS

 1. Walidator języka HTML

Link do walidatora Języka HTML 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Michał Wojciechowski
e-mail osoby do kontaktu: kontakt@sp130.elodz.du.pl
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 426499583

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi
tel. 426499583
e-mail: kontakt@sp130.elodz.edu.pl
ul. Gościniec 1
93-645  Łódź

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dodatkowa:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

 

 

Informacja o dostępności architektonicznej

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi otrzymają niezbędną pomoc.

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi znajduje się w budynku wolnostojącym, zlokalizowanym przy ul. Gościniec 1. Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym, przy skrzyżowaniu ulic Rafała Kalinowskiego i Gościniec. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić na parterze budynku.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Górna.

Do Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Przystanek autobusowy Kalinowskiego-Kolumny – autobus 92A,92B (około 450 m od budynku)

Przystanek Kolumny-Tomaszowska – autobus 71A,71B (około 900 m od budynku)

Osoba niepełnosprawna ruchowo może skontaktować się z pracownikiem obsługi szkoły, który powiadomi odpowiedniego pracownika Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi, który załatwi sprawę lub przyjmie składane dokumenty w części budynku umożliwiającej poruszanie się osobom, które mają trudności w poruszaniu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

tel: 426499583
e-mail: kontakt@sp130.elodz.edu.pl

W sytuacjach koniecznych zapewniamy również dostęp do usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 14 dni roboczych przed planowaną wizytą w placówce.

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym urzędem.

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/deklaracja-dostepnosci/