Inne dokumenty

  •  
Kalendarz w „pigułce” 2019/2020
  •  
Plan pracy szkoły 2019/2020
 

PLAN PRACY Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli klas I – VIII

 w Szkole Podstawowej nr 130
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Rok szkolny 2019/2020

Cele WDN

Cel główny: WZROST JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I NAUCZYCIELA
 Cele szczegółowe:
  • Rozwój kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli
  • Doskonalenie metod pracy nauczyciela
  • Wzrost poczucia odpowiedzialności nauczyciela za rozwój ucznia
  • Rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych (wychowawczych)

Plan pracy WDN:

 

 

ZADANIA

 

 SPOSOBY REALIZACJI

 TERMIN

 

1. Stworzenie warunków do kreatywności

n-li

 

– opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

– udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia

– udostępnianie zgromadzonych materiałów po odbytym szkoleniu

 

 

wrzesień-listopad

 

cały rok

 

na bieżąco

 

2. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych

 

– organizacja i udział w spotkaniach z osobami reprezentującymi instytucje wspomagające pracę nauczyciela (PPP, metodycy, inne)

– zapoznanie, na bieżąco, ze zmianiami dotyczącymi prawa oświatowego

– udział w zajęciach modelowych w szkole i poza szkołą – wymiana doświadczeń kreatywnych nauczycieli zgodnie z proponowanym harmonogramem

 

 

cały rok

 

 

 

zgodnie z ofertą instytucji doskonalenia nauczycieli; szkoleniami RP, inne

 

3. Podnoszenie kultury życia codziennego

 

 

– organizacja i przeprowadzenie imprez

i uroczystości szkolnych wg harmonogramu Planu pracy szkoły na bieżący rok

 

 

cały rok

 

4. Podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym współpracy z zespole nauczycieli

 

– systematyczna praca w ramach poszczególnych zespołów (wychowawczych i przedmiotowych)

– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:

·        prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej

·        organizacja i przeprowadzenie „Dni Otwartych” dla rodziców uczniów

klas I-III SP 130

 

 

 

 

cały rok

 

 

wg ustalonego planu

 

 

02.03 – 06.03.2020r.

 

 

 

5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szczególnie uzdolnionym

(współpraca ze świetlicą szkolną)

 

 

– rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań

– prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia – zajęcia w ramach projektu „Akcja – innowacja”

– udział w konkursach tematycznych

– współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi

 

 

wrzesień

 

 

cały rok

 

 

 

6. Promocja szkoły

 

– organizowanie „Dnia Otwartego” dla przyszłych pierwszoklasistów

– stała współpraca z Przedszkolem Miejskim

nr 233

– współpraca ze środowiskiem lokalnym (pomoc w realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego)

– udział w uroczystościach, konkursach o charakterze lokalnym, łódzkim, itp

 

 

20 lutego 2020r.

 

cały rok

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

7. Współpraca z rodzicami

 

– ustalenie form pomocy

i współpracy z rodzicami (konsultacje, zebrania, prace z udziałem rodziców; zagospodarowanie terenu, współorganizowanie imprez klasowych

i szkolnych)

– przeprowadzenie szkoleń dla rodziców

 

 

cały rok

 

 

 

 

do uzgodnienia – zgłoszenia podczas spotkań z rodzicami

 

 

Opracowała: Donata Kisiel

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/inne-dokumenty/