Program wychowawczy

 

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 130 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
na rok szk. 2016/2017

Program opracowano na podstawie diagnozy potrzeb szkoły, środowiska uczniów ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Poszczególne elementy programu będą zawarte

w planach nauczania każdego przedmiotu, planach wychowawczych klas, planach pracy zajęć pozalekcyjnych, samorządu uczniowskiego, planie pracy pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej i biblioteki.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/program-wychowawczy/