Świetlica

Świetlica szkolna

DSC_0154

   czynna codziennie od godz. 7.00 do 17.00

opiekunowie:

p. Ewa Urbańska
p. Jolanta Waszkowska
p. Izabela Chrolenko
p. Anastasia Koropatnistka
p. Bożena Sierant

 

 

Zadania programowe pracy w świetlicy

 • „zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie;
 • tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, wzbogacanie ich o nowe propozycje działań dla zespołu, powiązanie z życiem wiedzy zdobytej w czasie lekcji, wdrażanie do korzystania z udostępnionych dzieciom dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej i postaw motywacyjnych;
 • kształtowanie postaw społecznych podczas kontaktów między uczestnikami zajęć w czasie tworzenia świadomie sytuacji, sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania;
 • planowe oddziaływanie na postawy społeczno –  moralne dzieci, pomoc szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązywaniu do życiowych doświadczeń dzieci;
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze uznania i poczucia przydatności.”

Kierunki pracy z wychowankami jako proces
ciągły i systematyczny

 1. Monitorowanie procesu adaptacji uczniów klasy I do środowiska szkolnego.
 2. Rozbudzanie aktywności oraz wrażliwości poznawczej i społecznej zakresie zagospodarowania czasu, jako profilaktyka zachowań ryzykownych.
 3. Kształtowanie postawy twórczej poprzez rozwijanie kultury żywego słowa, działania artystyczne, sportowe, przyrodnicze.
 4. Wzmacnianie oraz zacieśnianie pozytywnych więzi i relacji z domem, szkołą, ojczyzną małą- lokalną, miastem – wielokulturową Łódź, dużą – krajem. Przybliżanie sylwetki patrona i innych, wybranych wybitnych Polaków.
 5. Kształtowanie postaw samorządności, samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz otwartości na współpracę i działanie. Organizowanie zabaw, zajęć, konkursów o tematyce patriotycznej, obywatelskiej.
 6. Egzekwowanie wprowadzanych norm z zakresu ABC – dobrego wychowania.
 7. Działania na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Autorska koncepcja pracy w świetlicy

       Od 2010 r. miesięczny plan pracy świetlicy powstaje w oparciu o Kalendarium świąt typowych i nietypowych. Po jego analizie oraz analizie planu wychowawczego, profilaktycznego, informacji zawartych w kartach zgłoszenia do świetlicy oraz wniosków po każdym roku szkolnym.  Plan ten podlega bieżącej weryfikacji, a proponowane zagadnienia są w tzw. kategoriach wpływu dzieci na ich wybór do zajęć.

I kategoria – wywołujące zainteresowanie, zaciekawienie dzieci

II kategoria – wybrane przez nauczyciela

III kategoria – wynikające z potrzeby chwili – zaistniałej sytuacji

 

Przygoda z szachownicą

Przygoda z szachownicą to tytuł programu autorskiego do prowadzenia zajęć warcabowo-szachowych w świetlicy szkolnej, będące jedną z propozycji spędzania czasu wolnego.  Do programu powstał projekt „Szachy inaczej”, który prezentowany był na Forum Innowacyjnych Nauczycieli w 2011r. Zdobył  II miejsce w Polsce i na zaproszenie Microsoft prezentowany był jako jeden z trzech w marcu 2012 r. podczas Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Lizbonie.

Cele zajęć szachowych

 • Przedstawienie wielu możliwości (ćwiczenia techniczne, twórczość plastyczna, literacka, graficzno-logiczna.) organizowania i spędzania czasu wolnego ( indywidualnie, w parze, w grupie) przy wykorzystaniu znajomości podstaw gry w szachy.
 • Pobudzanie do działań w kierunku kształcenia operacji podstawowych takich jak: analiza i synteza oraz operacji pochodnych, do których zaliczamy: porównywanie i uogólnianie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kierunków na płaszczyźnie szachownicy.
 • Pogłębianie i utrwalanie wiedzy o figurze płaskiej, jaką jest kwadrat.
 • Opanowanie podstawowych zasad gry w szachy.
 • Motywowanie do pracy nad sobą w kierunku rozwijania wyobraźni, dedukcji i przewidywania, wytrwałości, ciekawości, pokonywania własnych słabości, rozwijania zdolności.
 • Praca w kierunku dowartościowania i podnoszenia samooceny dzieci.
 • Ukierunkowanie działań dzieci zdolnych.
 • Rozbudzanie empatii, chęci niesienia pomocy.
 • Przygotowanie do samokształcenia i poszukiwania informacji w dostępnych źródłach.

Ośrodki zainteresowań

      Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom dzieci podejmujemy starania o takie organizowanie otoczenia by umożliwiało jak najlepszy, wszechstronny rozwój w przyjaznym otoczeniu. Dlatego też, proponujemy dzieciom działania w różnych ośrodkach zainteresowań uruchamianych na stałe lub czasowo, stosownie do potrzeb i zainteresowań. Przedstawiane dzieciom propozycje to: Modelarstwo, Zaczarowane igły, szydełka i druty, Świetlicowy teatrzyk, Plastyka, Majsterkowanie, Zabawy tematyczne, Zabawy badawcze, Gry dydaktyczne, Zabawy i zajęcia muzyczne, Gry i zabawy ruchowe, Zajęcia czytelnicze, Zajęcia porządkowo-dekoracyjne, Zajęcia multimedialne i audiowizualne, Dzieci – dzieciom.

 

 

*zajęcia czytelnicze odbywają się o różnych porach, są zależne od aktywności dzieci.

 

 zobacz galerię zdjęć

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/swietlica/