Innowacje

 

 

 

 

 

 

„SPADOCHRON”

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów po okresie nauki zdalnej, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i samoakceptacji.

Innowacja dydaktyczno – wychowawcza o charakterze organizacyjno-metodycznym.

 

 

Miejsce wdrożenia innowacji pedagogicznej:

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Autor i realizator : mgr Małgorzata Zagórska – pedagog , psycholog

Rodzaj innowacji : organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia: wrzesień 2021

Data zakończenia: czerwiec 2022

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas VII i VIII, którym niezbędne jest udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego po okresie nauki zdalnej, spowodowanej pandemią Covid- 19.  Czas realizacji innowacji obejmuje cały rok szkolny 2021 / 2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach   zajęć dodatkowych, raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu zniwelowanie lęku społecznego, zaburzeń funkcjonowania spowodowanych okresem izolacji młodzieży w czasie nauki zdalnej. Ma ona zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa i samoakceptacji, zachęcać i motywować uczniów do pracy na swoimi słabościami, poznanie mocnych stron i bazowanie na nich.

Innowacja zakłada również polepszenie funkcjonowanie psychospołecznego uczniów , w szczególności przez wprowadzenie elementów treningu umiejętności społecznych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „SPADOCHRON ” jest moją odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata oraz zagrożenia w funkcjonowaniu psychospołecznym młodzieży spowodowane pandemią Covid -19.  Innowacja jest także spełnieniem realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/ 2022 – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne  wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid – 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

Na podstawie  obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole,  zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje samoakceptacji, poczucia bezpieczeństwa oraz wiary we własne możliwości. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba uświadomienia młodzieży drzemiącego w nich potencjału i możliwości, wzrost poczucia bezpieczeństwa , a co za tym idzie chęci do działania, nauki i pracy nad sobą.

Opis innowacji:

Pandemia Covid- 19 wpłynela na życie wielu ludzi – zwłaszcza dzieci i nastolatków – w sposób, jakiego świat jeszcze nie widział. Strategia izolacji, dystansu społecznego, nauczanie zdalne to nie tylko środki ochrony przed zakażeniem , ale również czynniki sprzyjające rozwojowi zaburzeń psychicznych.

Wyzwaniem współczesnego świata jest poradzenie sobie ze skutkami, destrukcyjnego wpływu pandemii na nasza psychikę. Stres, niepewność, zaburzenia odżywiania, izolacja, zerwanie więzi z rówieśnikami, obawy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych…wszystko to doświadczenia wręcz traumatyczne.

W wyniku przeprowadzonej w roku 2020/ 2021 diagnozy szkoły wywnioskowałam , ze młodzież narażona jest na stany depresyjne, nie potrafi się odnaleźć w nowej , społecznej sytuacji, nie radzi sobie z narastającym stresem. Istotnym skutkiem izolacji, nad którym będę pracować jest postępująca otyłość i co za tym idzie brak poczucia pewności siebie.

Innowacyjna pomoc psychologiczno – pedagogiczna będzie polegała na uświadomieniu młodzieży indywidualnych, mocnych stron każdego człowieka i bazowanie na tych predyspozycjach. Wykorzystanie swoich wewnętrznych mocy do walki z otaczającymi przeciwnościami losu, przezwyciężenia osobistych problemów i stresu emocjonalnego. Zajęcia będą także bazować na uczestnictwie w grupie i życiu społeczny, pozytywnych kontaktach z rówieśnikami oraz warsztatach z zakresu kontroli emocji i panowania nad lękiem.

 

 

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie technik relaksacyjnych, rozluźniających, wyciszających
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami emocjonalnymi
 • wdrożenie pracy metodą poznawczo – behawioralną bazującą na mocnych stronach i predyspozycjach dziecka.

 

Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • Osiągnięcie przez ucznia remisji zaburzeń oraz zapobiegnięcie jego nawrotom
 • Rozwiązanie aktualnych problemów
 • Modyfikacja zniekształconego myślenia i nieadekwatnej samooceny
 • Modyfikacja negatywnych uczuć i emocji

Cele szczegółowe:

Dla uczniów:

 • Poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczniów
 • Swobodne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym
 • Zachęcenie do samoakceptacji, rozwoju i opracy nad emocjami
 • Kształtowanie u uczniów poczucia sprawstwa, mocy i decydowania o sobie
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji rzeczywistości
 • Przygotowanie uczniów do jak najlepszego funkcjonowanie w otaczającym świecie.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnej pracy, ustalenie priorytetów, porządkowania myśli.

Dla rodziców:

 • Poprawa relacji miedzy dzieckiem , a rodzicem, poznanie mocnych stron dziecka i jego słabości
 • Uświadomienie konieczności wspierania dziecka w przezwyciężaniu problemów, dostrzeganie mocnych stron dziecka i jego potencja

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Poznają swoje mocne i słabe strony, bazują i wykorzystują na swoich umiejętnościach i predyspozycjach.
 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż znają sposoby na poprawę koncentracji uwagi, metody skutecznego uczenia się i techniki relaksacji.
 • Wykorzystują możliwości jakie daje im samoświadomość i umiejętność panowania nad swoimi emocjami.
 • Zyskują pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Rozwijają swoje zainteresowania, pasje, a także poznają nowe sposoby spędzania czasu wolnego.
 • Podejmują próby rozwiązywania problemów w kontaktach społecznych, zyskują poczucie sprawstwa i wpływu na swoje życie.
 • Rozwiązują swoje kryzysy wewnętrzne opierając się na własnych potrzebach i umiejętności ustalenia priorytetów.

Rodzice:

 • Mają świadomość w jaki sposób funkcjonuje ich dziecko, akceptując jego inność.
 • Znają i stosują sposoby wspierania dziecka w przezwyciężaniu kryzysów i problemów.
 • Oswajają własne lęki i stresy związane z funkcjonowaniem z dzieckiem wymagającym.
 • Zyskują pewność siebie, poznają swoje mocne i słabe strony.

Nauczyciel:

 • Poszerza swoja wiedze o uczniach , ich potrzebach, predyspozycjach i funkcjonowaniu.
 • Wykorzystuje twórcze i aktywne metody i formy pracy z uczniami, opierając się na nowoczesnej pedagogice i neuropsychologii.
 • Jest aktywny, poszukujący, otwarty.

 

Metody i formy pracy:

Innowacja będzie realizowana w oparciu o program „Zaradny kot” przeznaczony dla uczniów starszych. Program zakłada zajęcia oparte na warsztatach, konsultacjach , dyskusjach i rozmowach wspierających ucznia z terapeutą, opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i dowolności.

W trakcie zajęć będą dominować metody i techniki  tj:

 • Desensytyzacja
 • Dialog sokratejski
 • Myślenie krytyczne
 • System wzmocnień
 • Relaksacja
 • Modelowanie uczestniczące

 

Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o program terapii poznawczo – behawioralnej „Zaradny kot” dla młodzieży. Przewidziano realizację ok. 30 bloków tematycznych , uwzględniających diagnozę oraz ewaluację .

Termin realizacji Zadania do wykonania – tematyka
WRZESIEŃ ·       Zapoznanie Rady pedagogicznej z ideą i harmonogramem innowacji

·       Obserwacja uczniów, diagnoza ich potrzeb i problemów

·       Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów wymagających wsparcia

PAŹDZIERNIK ·       Indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów zakwalifikowanych do programu

·       Nawiązanie relacji terapeutycznej indywidualnie i grupowo.

LISTOPAD ·       Warsztaty – rozpoznawanie emocji

·       Wprowadzenie do relaksacji

·       Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów

GRUDZIEŃ ·       Słuchanie swoich myśli – rozpoznawanie i podważanie mowy wewnętrznej

·       Warsztaty – radzenie sobie i rozwiązywanie problemów

STYCZEŃ ·       Ocenienie i nagradzanie siebie indywidualne spotkania

·       Warsztaty – stosowanie technik relaksacyjnych i sposobów rozwiązywania problemów.

·       Zastosowanie planu radzenia sobie z lękiem

LUTY ·       Indywidualne konsultacje z rodzicami, porady , wskazówki, wymiana informacji

·       Indywidualne konsultacje i porady dla uczestników innowacji

MARZEC ·       Warsztaty  – sytuacje wzbudzające niski poziom lęku

·       Indywidualne zajęcia z uczestnikami

·       Warsztaty – sytuacje wzbudzające średni poziom lęku

KWIECIEŃ ·       Warsztaty relaksacji i oswajania lęku

·       Praca z emocjami – zajęcia indywidualne i grupowe

·       Indywidualne konsultacje z rodzicami

MAJ ·       Warsztaty – sytuacje wzbudzające wysoki poziom lęku

·       Indywidualne konsultacje z uczestnikami – zajęcia inspirowane pomysłami uczniów

CZERWIEC ·       Ewaluacja projektu – diagnoza końcowa

·       Indywidualne konsultacje i porady dla uczestników innowacji – zgodne z potrzebami uczestników

·       Zakończenie programu, podsumowanie.

 

Ewaluacja:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • ankietę dotyczącą emocji, samopoczucia, sposobów radzenia sobie z lękiem i sytuacjami stresogennymi
 • ankietę skierowana do wychowawców badająca funkcjonowanie uczniów w zespole klasowym
 • analizę wytworów uczniów

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

Żródła:

 • Kristina A. Hedtke, Philip C. Kendall „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży”.

 

Inspirujemy do bycia EKO

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w innowacji „Inspirujemy do bycia EKO – 10 wyzwań ekologicznych z TIK”. Jest to całoroczna akcja realizowana w wielu szkołach Łodzi i całej Polski. Koordynatorem jest p. Katarzyna Skolimowska – doradca metodyczny ŁCDNIKP. Opiekunem szkolnym i osobą, której możecie zgłaszać chęć udziału w zadaniach jest p. Ania Romańska.

Głównym celem innowacji jest wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze treści ekologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Co miesiąc będzie do wykonania inne zadanie ekologiczne, a jego wyniki będą przygotowane i przedstawione przez uczniów przy pomocy różnych narzędzi TIK.

Spróbujemy odpowiedzieć m.in na pytania:

 • Jak prawidłowo segregować śmieci?
 • W jaki sposób ograniczyć używanie plastiku?
 • Jak oszczędzać wodę?
 • Dlaczego warto pić kranówkę?
 • Jak nie marnować jedzenia?
 • Co robić z niepotrzebnymi lub zepsutymi rzeczami?
 • Co to jest ślad węglowy i jak go zmniejszyć?
 • Skąd się bierze smog i jak temu zaradzić?

Zakończeniem wspólnego projektu będzie festiwal „Nasz głos w obronie środowiska”, podczas którego reprezentanci każdej ze szkół uczestniczących w innowacji, będą mogli wygłosić swoje wystąpienie podczas wspólnego seminarium naukowego.

Ambasadorką innowacji jest Pani Sylwia Majcher – dziennikarka, autorka książek o niemarnowaniu i edukatorka ekologiczna.

 

 

 

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy w szkole projekt „Akcja innowacja” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu nasza szkoła doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt (komputery, tablety, monitory interaktywne) oraz w pomoce naukowe m.in. do  fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczniowie podczas trwania projektu będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Na młodszych uczniów czeka m.in. j. angielski, spotkania z TIK, matematyka. Dla starszych przewidziano m.in. warsztaty kreatywnego uczenia się, zajęcia z przedsiębiorczości, arteterapię. Nowością w naszej szkole będzie Tutoring. Nasi nauczyciele również będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Projekt trwa przez 2 lata. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Lista zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Akcja Innowacja” które najprawdopodobniej ruszają już we wrześniu 2019  =>> TUTAJ

Prosimy śledzić aktualności związane z zajęciami i harmonogramem. Będziemy prezentować je na stronie, do której link znajduje się na pasku głównym pod nazwą menu Akcja Innowacja

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/akcja-innowacja/