7 czerwca 2016 archive

Warsztaty z Profesorem Einsteinem

6 czerwca klasy drugie wybrały się do experymentarium na warsztaty, które wprowadziły wszystkich w niezwykły świat fizyki i chemii. Nauki te uczniowie poznali „od kuchni”. Eksperymenty wykonywane były przy użyciu rzeczy,
które na co dzień możemy
w niej spotkać. Zajęcia w ciekawy sposób pokazywały z jakimi zaskakującymi zastosowaniami fizyki i chemii spotykamy się w codziennym życiu.
Były to eksperymenty, w których zachodzi szybka i niespodziewana reakcja.
Fizyka i chemia to nauki, które często wykorzystywane są również podczas magicznych sztuczek. Po ciężkiej pracy umysłowej przyszedł czas na bezpieczne szaleństwa w Jupi Parku.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2016/06/07/warsztaty-z-profesorem-einsteinem/

Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Szanowni Rodzice

1 CZERWCA 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, która będzie trwała
do 22 CZERWCA 2016 r. do godziny 12:00

W elektronicznym naborze do klas pierwszych publicznych gimnazjów uczestniczą jedynie gimnazja prowadzone przez Miasto Łódź.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

https://lodz.gimnasio.pl

 

 1. Kandydaci do gimnazjów przyjmowani są na podstawie:

 1. ZGŁOSZENIA – do gimnazjum, w obwodzie którego kandydat mieszka, przyjęty jest

  on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do gimnazjum jest równoznaczne z przyjęciem ucznia). Kandydat może wybrać oddział ogólnodostępny lub oddział integracyjny, jeżeli funkcjonuje
  w danym gimnazjum.

 2. WNIOSKU – do gimnazjum spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria,

do klasy sportowej, bez względu na to, czy jest to gimnazjum obwodowe, czy pozaobwodowe, po spełnieniu określonych warunków
i kryteriów przyjęcia,

do klasy dwujęzycznej, bez względu na to, czy jest to gimnazjum obwodowe, czy pozaobwodowe, po spełnieniu określonych warunków
i kryteriów przyjęcia

 1. SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub szkół/placówek kształcenia specjalnego (Skierowania wydaje organ prowadzący na wniosek rodziców). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

 

LAUREACI

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.

ZGŁOSZENIE wyboru gimnazjów, w obwodzie której kandydat mieszka należy  wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć
w gimnazjum obwodowym.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznego gimnazjum spoza obwodu lub oddziału sportowego, czy dwujęzycznego (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy  wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w gimnazjum wybranym w  I preferencji.

Podanie o wydanie SKIEROWANIA ucznia do oddziału integracyjnego lub szkoły/placówki kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w kancelarii Wydziału Edukacji przy ul Krzemienieckiej 2b)
w dniach 01.06 – 22.06.2016r.

Podanie o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać
w systemie elektronicznego naboru lub ze strony internetowej UMŁ:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/gimnazja/

Podanie o przyjęcie do szkoły/placówki kształcenia specjalnegomożna pobrać
w szkole lub ze strony internetowej UMŁ:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/oferta_edukacyjna_publicznych_szkol_i_placowek_ksztalcenia_specjalnego/skierowania

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie
z ogólnymi zasadami
postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2016/2017.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum integracyjnego
lub oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu gimnazjum:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum

  na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem danego gimnazjum odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Nr XXIII/569/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2016r. oraz uchwałą zmieniającą Nr XXVII/690/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016r.

 2. Rekrutacja kandydata do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie

  o systemie oświaty.

 3. Rekrutacja kandydata do klasy pierwszej dwujęzycznej na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie

  o systemie oświaty

 1. Do gimnazjum przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali

  w obwodzie danego gimnazjum. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Kandydaci do klas pierwszych publicznych gimnazjów pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

 3. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy gimnazja z określeniem kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanej.
  W danym gimnazjum można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli gimnazjum posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.

 4. W sytuacji niedostania się kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnego z wybranych gimnazjów system przypisuje go automatycznie do publicznego gimnazjum obwodowego (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz punkty,
które im przyznano:

 1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego publicznego gimnazjum co kandydat lub już do niego uczęszcza – 14 punktów;

 1. kandydat uczęszczał, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega – 10 punktów;

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat – 5 punktów;

 1. procentowe wyniki kandydata z części pierwszej i drugiej sprawdzianu, o którym mowa w art. 3 pkt. 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomnożone przez 0,2 – maksymalnie 40 punktów;

 1. świadectwo ukończenia przez kandydata szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  – 5 punktów;

 1. co najmniej bardzo dobra ocena zachowania kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 5 punktów.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego publicznego gimnazjum co kandydat lub już do niego uczęszcza;

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez szkołę podstawową znajdującą się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tej szkoły podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja;

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat,
że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata;

Ad.4. zaświadczeniem o szczegółowych wynikach sprawdzianu kandydata wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną;

Ad.5 i ad.6. świadectwem ukończenia szkoły podstawowej kandydata.

 

Warunki i kryteria naboru do klasy sportowej

Warunki:

 

 1. Kandydat posiada świadectwo ukończeni szkoły podstawowej.

 1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności

  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

 1. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej

 

Kryteria:

 

I etap postępowanie rekrutacyjnego

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach określonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej klasie.

II etap postępowanie rekrutacyjnego

 

Przy równorzędnych wynikach prób sprawności fizycznej brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej;

 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej:

 4. uzyskanie wysokiego miejsc nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Kryteria na II etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej potwierdzane są:

Ad.1. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej

Ad.2, ad.3 świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

III etap postępowanie rekrutacyjnego

 

Przy równorzędnych wynikach uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat, który spełni większą liczbę powyższych kryteriów, będzie miał pierwszeństwo przyjęcia przed kandydatem spełniającym mniejszą liczbę tych kryteriów.

Kryteria na III etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata;

Ad.2, ad.3, ad.4, ad.5 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Ad.6. prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad.7. dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Warunki i kryteria naboru do klasy dwujęzycznej

Warunki:

 

 1. Kandydat posiada świadectwo ukończeni szkoły podstawowej.

 2. Kandydat uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną danego gimnazjum.

I etap postępowanie rekrutacyjnego

 

Przy większej liczbie kandydatów wypełniających wyżej wymienione warunki niż liczba miejsc w klasie dwujęzycznej brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej;

 2. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej:

 5. uzyskanie wysokiego miejsc nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

Kryteria na I etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej potwierdzane są:

Ad.1. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej

Ad.2, ad.3 świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

II etap postępowanie rekrutacyjnego

 

Przy równorzędnych wynikach uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat, który spełni większą liczbę powyższych kryteriów, będzie miał pierwszeństwo przyjęcia przed kandydatem spełniającym mniejszą liczbę tych kryteriów.

Kryteria na II etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata;

Ad.2, ad.3, ad.4, ad.5 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Ad.6. prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad.7. dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  do klas pierwszych publicznych gimnazjów

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a, także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim poniżej przedstawiono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1. 16.05.2016r.- 31.05.2016r. udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej

  lub sprawdzianie uzdolnień językowych (dzień oraz godzinę ustala i podaje

  do publicznej wiadomości dyrektor gimnazjum)

 2. do dnia 03.06.2016r.  – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów predyspozycji językowych

 3. 01.06.2016r. – 22.06.2016r. do godziny 12:00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA

  lub WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione, wydrukowane
  i podpisane:
  ZGŁOSZENIE składa się do gimnazjum obwodowego, a WNIOSEK

  do gimnazjum wybranego w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich gimnazjach wybranych

  w kolejnych preferencjach.

 4. 24.06.2016r. – 28.06.2016r. – uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie

  do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową, do której uczęszcza kandydat.

 1. 29.06.2016r. – 01.07.2016r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. 06.07.2016r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 3. 06.07.2016 r. godz. 12.00 – 08.07.2016r.  do godz. 12.00 – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do gimnazjum, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 4. 11.07.2016r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

III.  Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Postępowanie to prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna zgodnie z zapisami zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.

Rodzice kandydata przystępującego do postępowania uzupełniającego pobierają
z sytemu elektronicznej rekrutacji czysty formularz ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU, który po wypełnieniu składają we wskazanych zgodnie z preferencjami gimnazjach. WNIOSKI rozpatrują szkolne komisje rekrutacyjne.

 1. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 1. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 

 

 

 1. UPRAWNIENIA SZKOLNYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH:

 

Przewodniczący szkolnej Komisji rekrutacyjnej może:

 

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący

wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 1. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych

w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych

w oświadczeniach:

–    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

–    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

 –   może zlecić przeprowadzenie wywiadu.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2016/06/07/zasady-naboru-uczniow-do-klas-pierwszych-publicznych-gimnazjow-prowadzonych-przez-miasto-lodz-na-rok-szkolny-20162017/