Koncepcja SzPZ

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie –Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi

 1. Wprowadzenie

„Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobre­mu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. [1]

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

 

 • Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
 • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
 • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego po­mieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekre­acji i aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania8 uczniów i pracowników realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne dzia­łania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
 • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
 • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placów­kami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o spe­cjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).” [2]
 1. SP 130 placówką promującą zdrowie

Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie od 2007 r.  W 2014 r. uzyskaliśmy Wojewódzki certyfikat SzPZ na okres 3 lat.

Główne obszary naszej działalności to wspólne kreowanie aktywności ruchowej, rozbudzanie dbałości o prawidłowe żywienie, promowanie właściwych relacji społecznych ukierunkowanych na szacunek i tolerancję.

Podejmowane przez nas inicjatywy są z założenia wspólną pracą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i środowiska lokalnego.

Wyznacznikiem naszych działań będzie analiza bieżących potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Planujemy pracować w cyklu rocznym, w miarę możliwości każdy rok poświęcając na innym obszar i realizując zadania z nim związane.

Podsumowaniem rocznej pracy będzie ewaluacja dokonana przez zespół do spraw promocji zdrowia oraz impreza środowiskowa.

 

Skład szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia:

 • Koordynator
 • Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych
 • Przedstawiciel SU – przewodniczący
 • Przedstawiciel Rady Rodziców

W promocję zdrowia na terenie placówki włączeni są wszyscy nauczyciele i pracownicy.

Pełną dokumentację szkoły promującej zdrowie tworzą: koncepcja pracy SzPZ,  plany i sprawozdania z działalności, program profilaktyczny i wychowawczy szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

[1] Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Barbara Woynarowska i in., ORE 2016, s.14.

[2] Idem, s.11

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/koncepcja-szpz/